ARTIKEL 1. ALGEMEEN/DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Usagi Group B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Wassenaar aan de Clematislaan nummer 51 (postcode 2241 JB), Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 63197529.
2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht.

4. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder documenten.

5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

6. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

6. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd.

7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

ARTIKEL 3. WERKZAAMHEDEN
1. Opdrachtnemer verricht offline en online (internet-) marketing diensten in de breedste zin des woords; waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan wordt: het uitvoeren van zoekmachine optimalisatiewerkzaamheden (SEO), het werven en behouden van klanten, websites onderhouden en aanvullen, social media gebruiken ten behoeve van marketingdoeleinden. Daarnaast verricht opdrachtnemer adviesdiensten van uiteenlopende aard, doch veelal gericht op online- en offline internetmarketing. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verplichten opdrachtnemer’s logo op opdrachtgever’s website te voeren met een hyperlink naar die website.

ARTIKEL 4. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1. Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 14 (veertien) dagen na dagtekening geldig, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.

3. Indien opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

7. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 5. OPDRACHT
1. De overeenkomst wordt of per opdracht aangegaan, of voor een bepaalde periode. Voor de opdracht geldt: zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is. Voor contracten die zijn aangegaan voor een bepaalde periode geldt dat de overeenkomst geheel dient te worden nagekomen, behoudens de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding.

2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.

3. Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld jaarlijks) is aangegaan, die termijn is verstreken, er door de opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan tot uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van de termijn dat hij wenst op te zeggen, dan zal de overeenkomst gelijk voor eenzelfde duur worden verlengd.

4. De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief dan wel per e-mail te worden opgezegd.

5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

ARTIKEL 6. BEVESTIGING EN AANVAARDING VAN DE OPDRACHT/TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT
1. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen hun overeenkomst digitaal vastleggen (per e-mail). Mocht dit gewenst zijn kan het ook schriftelijk (per post) of telefonisch (middels een voice log) worden gedaan.

2. In de e-mail dan wel het schriftelijke afschrift of in het voice log dienen te staan: een omschrijving van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden voor de opdracht, waaronder de volledige kosten, de doelstelling, de aanpak, het toepassingsgebied en het begin- en eindtijdstip van de overeenkomst.

3. Opdrachtgever zal ter bevestiging van de overeenkomst die overeenkomst (per e-mail dan wel schriftelijk) ondertekenen. Opdrachtnemer zal ter bevestiging van de overeenkomst (schriftelijk of digitaal) een bevestiging sturen naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever hierop binnen een dag na ontvangst geen bezwaar/aanpassingen retourneert aan opdrachtnemer, gaat de opdrachtnemer ervan uit dat opdrachtgever akkoord is gegaan en dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.

4. Indien de opdrachtgever geen bezwaar/aanpassingen heeft geretourneerd en zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.

5. Opdrachtgever dient diens bezwaar/aanpassingen binnen 48 uur naar opdrachtnemer te zenden.

6. Opdrachtnemer dient wederom schriftelijk akkoord te zijn gegaan met het bezwaar/aanpassingen verzocht door opdrachtgever. Vanaf dat moment zijn beide partijen gebonden.

7. De opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst af te wijzen.

8. Elke kennisgeving gegeven bij of krachtens de overeengekomen overeenkomst wordt schriftelijk gegeven en wordt per post, per mail of per fax ter beschikking gesteld aan de andere partij op het adres dat vermeld staat op de bestelling, of op een ander adres, wanneer dit andere adres uitdrukkelijk is overeengekomen tussen partijen. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen op de tweede werkdag na de datum van verzending, indien verzonden per post, mail of fax binnen Nederland ,of op de zevende werkdag na de datum van verzending per post, mail of fax buiten Nederland.

9. Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

10. Indien er sprake is van een acute situatie waardoor er snel opgetreden moet worden door opdrachtnemer kan ook zonder de bevestiging een overeenkomst tot stand komen.

11. Indien er sprake is van het voortzetten van een opdracht met een vast tijdschema en vaste dagelijkse kosten, is opdrachtnemer gerechtigd om deze kosten in het vervolg te innen op de laatste dag van elke maand bij de opdrachtgever.

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
1. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft dan recht op betaling van de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.

3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtgever kunnen worden toegerekend, zal opdrachtnemer wel meerkosten in rekening brengen.

ARTIKEL 8. ANNULEREN OF TUSSENTIJDS BEËINDIGEN VAN DE OPDRACHT
1. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert of tussentijds beëindigt zal opdrachtnemer alle gemaakte kosten en nog te maken kosten conform overeenkomst, de bestede uren inbegrepen, met een vermeerdering van vijfentwintig procent aan opdrachtgever in rekening brengen.

2. Indien bij opdrachtnemer door derden, welke in opdracht van opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, annuleringskosten in rekening worden gebracht wegens het annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht zullen deze met een vermeerdering van vijfentwintig procent bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal de opdrachtnemer de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de werkzaamheid en/of zaak, bij opdrachtgever in rekening brengen.

4. Indien de werkzaamheid is verricht of de zaak tot stand is gebracht door een derde in opdracht van de opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht van opdrachtgever en die van dien zelfde aard is zoals vermeld in lid 3, zal opdrachtnemer ook deze volledig bij opdrachtgever in rekening brengen.

5. Indien een advertentieplaats is opgegeven gedurende een jaar, geldt ook wat in bovenstaande bepalingen is opgenomen. Mocht opdrachtnemer toch weer gebruik willen maken van een advertentieplaats, kan de annulering ongedaan worden gemaakt (zonder restitutie van eerder betaalde facturen) voor een bedrag van €100,-.

ARTIKEL 9. UITVOERING EN LEVERING OPDRACHTEN
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden van deze derden, noch voor directe, noch voor indirecte schade.

2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in het leveren van diensten.

ARTIKEL 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer/verkoper het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer/verkoper geleden schade.

3. Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd het verrichten van werkzaamheden uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.

ARTIKEL 11. BETALING EN INCASSOKOSTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient vooraf te worden betaald middels een digitaal te versturen factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Eventueel meerwerk (indien besproken) wordt achteraf gefactureerd. Indien opdrachtgever dit uitdrukkelijk aangeeft kunnen facturen per post worden verzonden.

2. Tevens kan via maandelijkse termijnen worden betaald (automatische SEPA incasso).

3. Wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan, of wordt de incasso zonder geldige reden geannuleerd en niet binnen 7 dagen alsnog betaald, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van opdrachtnemer om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld door middel van het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding buitenrechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 12. KLACHTENREGELING
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, gemotiveerd, binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden via het e-mail adres info@usagigroup.com. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.

2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebrek in de werkzaamheden te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient opdrachtnemer het factuurbedrag te wijzigen naar rato van de klacht.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING
1. De te verrichten werkzaamheden vereisen het verkrijgen en verwerken van grote hoeveelheden data en gegevens van opdrachtgever. Onder andere financiële gegevens, werknemersgegevens en overige informatie. Opdrachtnemer gaat hier vertrouwelijk mee om, en stelt de verkregen informatie niet ter beschikking van derden, tenzij dit voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

ARTIKEL 14. OVERMACHT
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.

3. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft opdrachtnemer het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake is van een afzonderlijke overeenkomt.

5. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te
beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de hoogte van het factuurbedrag betreffende factuurbedrag dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft..

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt
verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

3. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van auteursrechtschendingen van opdrachtgever. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zij alleen materiaal aan opdrachtnemer aanlevert dat vrij is van auteurs- of gebruiksrechten van derden. Voor wat betreft de werkzaamheden is sprake van een inspannings- en geen resultaatsverplichting. Behaalde Google-posities kunnen fluctueren, en eenmaal behaalde resultaten bieden hierbij geen garanties voor de toekomst. Voor een lagere notering in de Google-ranking kan opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gehouden.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daar tegen verzetten.

ARTIKEL 17. PRIJS EN OVERIGE BEPALINGEN
1. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de prijzen van advertentieplekken te verhogen na verloop van contract.

2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de beschikbare advertentieplekken per pagina te verhogen of te verlagen.